Afwikkelen van een erfenis, hoe gaat dat in zijn werk?

Bij de afwikkeling en verdeling van een erfenis zijn verschillende personen betrokken. Zo komt er vaak een notaris, een executeur en soms een bewindvoerder bij kijken (Wettelijke vereffening). En mochten er verder geen erfgenamen bekend zijn, dan kan de overheid de afwikkeling op zich nemen. Wie doet wat? En hoe gaat dat in zijn werk?

Betrokken partijen bij een erfenis

De verdeling van een erfenis kunt u zelf doen, maar u kunt het ook door een notaris laten regelen. Wanneer er meer schulden dan bezittingen zijn in de nalatenschap dan is het zeker verstandig om   goed te laten adviseren omdat u de schulden dan beneficiair gaat aanvaarden.

Notaris

Een notaris stelt een testament op en functioneert als onpartijdige adviseur bij de afwikkeling van een erfenis. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, is dit de meest voor de hand liggende wijze.

Bewindvoerder

Wanneer de erfgenamen nog te jong zijn, of niet in staat zijn om verantwoord met de erfenis om te gaan dan kan in het testament worden vastgelegd dat een deel van de erfenis onder bewind wordt gehouden. Dat betekent dat er ook een bewindvoerder wordt aangesteld. Deze zorgt voor de erfenis tot dat de erfgenamen in staat zijn om over de erfenis te beschikken.

Executeur

In een testament kan ook worden opgenomen wie het regelwerk moet gaan doen. Na een overlijden moet er bijvoorbeeld veel geregeld worden voor een begrafenis of crematie, maar ook het betalen van schulden en het verdelen van goederen. In het testament kan hiervoor iemand worden aangewezen als executeur.

De stappen voor het afwikkelen van een erfenis

Eerst wordt er gekeken of er een testament is en of daarin een executeur is aanwezen. Als er geen testament is, bepaalt de wet wie welk deel van de erfenis krijgt.

Dan wordt de waarde van de erfenis vastgesteld. Dit is de waarde van alle bezittingen min de schulden op het moment van overlijden. Denk bijvoorbeeld aan een koophuis, sieraden, beleggingen, bankrekeningen, maar ook aan hypothecaire leningen, openstaande facturen en schulden bij creditcards.

De eerste drie maanden na het overlijden hoeven de schuldeisers nog niet betaald te worden, maar ze moeten wel aangeschreven worden. Nadat alle schulden zijn voldaan en de erfbelasting is voldaan, kunnen de overige spullen en het geld worden verdeeld. Daarbij is het handig om eerst de spullen te verdelen en daarna het geld. Met het geld kunnen erfgenamen die minder spullen hebben gekregen eventueel worden gecompenseerd.

Afwikkelen van een erfenis, hoe gaat dat in zijn werk?